ထမိန္လွန္ျပီးကုန္းေပးတဲ့ေဆာ္ေလး (ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္)