အက်ီ ၤေတာင္လွန္ေပးလိုက္ေသးတယ္(ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)