ေကာင္းလိုက္တဲ့အိုး ေဂၚလီနဲ ့မိသြားၿပီး(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)