ေတာ္ျပီေနာ္ေမာင္ေလးရယ္ ထုတ္လိုက္ေတာ့(ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္)