ဗိုက္ေပၚမွာထုတ္ျပီးေနာက္တခ်ီထပ္ဆြဲ(ကိုယ္တိုင္ရိုက္)