ျမန္မာအျပာကား Videos

ဘယ္လိုေတာင္လား
1 month ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 3.00 out of 5)
ေခ်ာင္းရိုက္ေလး
1 month ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 2.93 out of 5)
အျငိမ္ေလး
1 month ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 2.44 out of 5)
ဘယ္လိုေတာင္ေတြလား
1 month ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 3.33 out of 5)
အျငိမ္ေလး
1 month ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3.00 out of 5)
တင္ေပးပါဆိုလို ့တင္ေပးလိုက္ပါျပီ
1 month ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 2.33 out of 5)
#3
#3
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 3.39 out of 5)
#2
#2
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 2.85 out of 5)
#1
#1
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4.31 out of 5)
ဘယ္လိုေတြေတာင္လား
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 3.07 out of 5)
အျငိမ္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3.75 out of 5)
ဘယ္လိုေတြေတာင္လား
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 3.13 out of 5)
ဘယ္လိုေတြေတာင္လား
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3.00 out of 5)
ဘယ္လိုေတြေတာင္လား
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 3.88 out of 5)
ဘယ္လိုေတာင္လား
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 3.09 out of 5)
နင့္မ်က္နွာမပါဘူး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 3.14 out of 5)
အေပၚကေနတက္ေဆာင့္တာေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 2.36 out of 5)
ဒီလို အလိုးခံခ်င္တာဆို
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 2.33 out of 5)
ေခ်ာင္းရိုက္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3.50 out of 5)
ေယာက်္ားေရ ေကာင္းတယ္
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 3.47 out of 5)
ေရခ်ိဳးခိုးရိုက္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3.25 out of 5)
ဲျပီးေတာ့မွာ
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 3.00 out of 5)
ခိုးရိုက္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 3.40 out of 5)
အကိတ္ၾကီး#2
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 3.47 out of 5)
အကိတ္ၾကီး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 3.14 out of 5)
ေခ်ာင္းရိုက္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 2.38 out of 5)
ျပန္တင္ေပးပါဆိုလို ့ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 3.08 out of 5)
ေဆာ္ကအထန္ၾကီး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 3.00 out of 5)
ေရခ်ိဳးေခ်ာင္းရိုက္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.00 out of 5)
ထည့္ရမွာလား #2
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 2.19 out of 5)
ထည့္ရမွာလား #1
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 3.28 out of 5)
ေဆာက္ဖုတ္ၾကီးကေဖာင္းေနတာဘဲ
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 3.00 out of 5)
အျငိမ္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 3.30 out of 5)
ေခ်ာင္းရိုက္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 2.86 out of 5)
ေတာ္ေတာ့ေလအဲ့ဒါဆို
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 2.47 out of 5)
ေစာေစာကလိုလုပ္
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3.67 out of 5)
#2 ကကေလးေမသူ
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 2.83 out of 5)
#1 ကကေလးေမသူ
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 3.06 out of 5)
ဘယ္လိုေတာင္လား
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 3.65 out of 5)
ဂ်ာဆြဲေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4.09 out of 5)
ေရခ်ိဳးကိုယ္တိုင္ရိုက္
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 2.92 out of 5)
#2
#2
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3.00 out of 5)
#1
#1
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 2.71 out of 5)
အျငိမ္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 3.42 out of 5)
ေအာကားၾကည့္ျပီးပြတ္ေနတာေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.25 out of 5)
ေဂၚသံုးလံုးနဲ ့
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 3.23 out of 5)
အျပဳအစုကရွယ္ဘဲ
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 3.36 out of 5)
37မိနစ္
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 3.52 out of 5)
vcallနဲ ့ျပသြားတာေလးတဲ့
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 2.64 out of 5)
ေနာက္ျပန္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 2.47 out of 5)
ေခ်ာင္းရိုက္ေလး
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 3.73 out of 5)
ေတာင္ျဖိဳလက္၀ါးတဲ့ဟ
2 months ago
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 2.73 out of 5)
error: Content is protected !!